VISIOMME JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

SMY 2025 -ohjelma

SMY:n tulee olla tunnettu ja tunnustettu kotimaanmatkailun toimija, joka vaaliessaan alkuperäisen SMY:n perinteitä edistää matkailua Suomessa ja toteuttaa vastuullista tämän päivän matkailijoiden edun huomioivaa kansalaistoimintaa ja edunvalvontaa sen eri muodoissa.

Ohjelma pohjautuu sääntöihimme, joiden mukaan ”SMY:n keskeinen tarkoitus on kehittää matkailumahdollisuuksia ja edistää kulttuuriin, luontoon, ulkoiluun ja vaellukseen liittyvää matkailua Suomessa, luoda jäsenilleen edellytykset monipuoliseen ja sisältörikkaaseen matkailuun, valvoa suomalaisten matkailupalveluiden käyttäjien etua sekä edistää hyviä matkailutapoja.”

Toiminta perustuu näkemykseemme, että voidaksemme vaikuttaa asioihin haluamallamme tavalla, meidän tulee olla riittävän tunnettu ja arvostettu toimija kotimaanmatkailun monitahoisessa kentässä.


Toiminnan painopisteet

Jäsentoiminnan aktivoiminen ja kehittäminen

Jäsentoiminnan tavoitteena on jäsenten ja yhdistysten aktivoituminen, jäsenmäärän kasvattaminen ja tiiviimpi yhteys paikallisyhdistysten ja SMY:n välillä. Pyrimme myös löytämään uusia toimintamuotoja, mistä voimme kiinnostavasti kommunikoida ulospäin.

Ilman omaa aktiivista jäsenistöämme emme kykenisi seuraamaan kehitystä juuri muuten kuin tilastojen ja numeroiden kautta, ymmärtämättä ilmiöitä ja niiden taustoja riittävävästi. Olisi myös vaikeaa esiintyä alaa tuntevana asiantuntijana.

Aktiivinen jäsentoiminta ja siitä tiedottaminen on keskeistä kun pyrimme SMY:n ja paikallisyhdistysten tunnettuuden lisäämiseen ja kiinnostavuuden nostamiseen mm jäsenkunnan kasvattamista ja yhdistysten aseman vankistamista ajatellen.

SMY ja paikallisyhdistykset muodostavat yhteisön, missä kotimaanmatkailun ja matkailijan tarpeista lähtevä kansalaistoiminta ja edunvalvonta ovat keskeisessä asemassa. Jäsenyytensä kautta kukin voi tukea tätä toimintaa ja samalla osallistua paikallisyhdistysten toimintaan ja kuulua samanhenkisten matkailijoiden joukkoon.

Neuvottelukunnan (Suomen matkailufoorumi) toiminta

Neuvottelukunnan tavoitteena on seurata Suomen matkailuolojen kehitystä, antaa siitä lausuntoja ja tehdä sitä koskevia esityksiä SMY:n hallitukselle, mutta erityisesti julkisuuteen niille ”kohdeyleisöille” , joita kulloinenkin lausunto tai esitys koskee.

Valittavat aiheet liittyvät yleisellä tasolla matkailijan edunvalvontaan sekä kotimaanmatkailun edistämiseen ja kehittämiseen.

Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu pääosin henkilöjäsenistä koostuvista yhteisöistä tai muunlaisista matkailusektorin yhteisöistä, joiden toiminnassa itse matkailija on vahvasti mukana. Lisäksi neuvottelukunnassa on mukana alan asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan jäsenten, ja myös SMY:n tavoitteena on olla mukana uudessa ja puolueettomassa foorumissa ja toimia yhdessä samaan päämäärään pyrkivien yhteisöjen kanssa ja myös entistä suuremmalla painoarvolla.

SMY:n näkökulmasta katsottuna tavoitteena on lisäksi nostaa tunnettuuttamme kotimaanmatkailun toimijana ja sitä kautta mahdollisuuttamme vaikuttaa keskeisissä matkailun kysymyksissä mm viranomaisiin ja muihin matkailusektorin yhteisöihin.

Pyrimme myös lisäämään kiinnostavuuttamme potentiaalisten yhteisöjäsenten joukossa.

Tutustu tarkemmin neuvottelukuntaan »

MATKAILU-lehden (jäsenlehtemme) roolin voimistaminen ja aktiivisempi tiedottaminen toiminnastamme

Lehden rooli kaikessa SMY- ja jäsenyhdistystiedotttamisessa on merkittävä.

Pyrimme voimistamaan MATKAILU-lehden roolia SMY:n jäsenlehtenä. Lehteä käytetään suunnitelmallisesti jäsentiedottamiseen sekä SMY:n tasolla että paikallisyhdistystasolla. Myös Neuvottelukunnan toiminta ja julkilausumat tuodaan esille lehdessä.

Tavoitteena on SMY-sivujen kautta synnyttää mielikuva aktiivisesta ja ajan hengessä toimivasta yhteisöstä, jonka toimintaan halutaan mukaan.